Privacyverklaring

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?

Uitleg

Privacyverklaring Flowergreens B.V.

Flowergreens B.V. vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. In deze privacyverklaring wordt daarom uitgelegd hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Flowergreens B.V. kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Flowergreens B.V. is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

Telefonisch: +31 6 12563661

E-mail: info@flowergreens.com

Postadres: Bankijkerweg 233, 2231 MX, Rijnsburg

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • gegevens zoals voor- en achternaam;
 • contactgegevens zoals adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website (bijvoorbeeld uw klikgedrag);
 • internetbrowser of apparaat type;
 • betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis;
 • kredietinformatie;
 • aankoopgeschiedenis;
 • bestelgegevens;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt;
 • inhoud

Indien u bij ons een bestelling plaatst, is het voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval vereist dat u uw naam, Flora Holland Debiteur nummer, bankrekeningnummer, telefoonnummer en adres aan ons verstrekt. Wenst u deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Indien de verwerking van specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zullen wij u daaromtrent informeren alsmede omtrent de mogelijke gevolgen indien u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, maar kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Denk aan het verkrijgen van gegevens door gebruik te maken van het Kadaster, het Handelsregister of door gebruik te maken van openbare bronnen. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen klantencontact

De gegevens worden gebruikt voor (i) het verstrekken van de door u opgevraagde informatie,

(ii) contact met u over de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en (iii) vragen en/of klachten.

 1. Afwikkeling van uw aankoop

Ten behoeve van de overeenkomst(en) die u met ons sluit, gaat sluiten of heeft gesloten om onze diensten en/of producten aan u te kunnen leveren en/of voor het geven van advies over onze diensten en producten verwerken wij persoonsgegevens van u. U kunt hierbij denken aan persoonsgegevens om onze producten en/of diensten te kunnen bezorgen en persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling.

 1. Retourneringen van bestellingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de retournatie van bestellingen te kunnen verwerken.

 1. Analyse surf-, zoek- en/of klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te kunnen verbeteren. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om producten of dienstverleningen aan te kunnen bieden die voor u wellicht interessant zouden kunnen zijn.

 1. Direct marketing

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie- enquêtes en uitnodigingen te versturen via e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en/of de post.

 1. Risicoanalyses

Wij kunnen in bepaalde gevallen uw kredietwaardigheid (laten) beoordelen.

 1. Fraude

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

 1. Wettelijke verplichting

Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en het doen van belastingaangifte.

 1. Ter verdediging tegen juridische aanspraken en voor juridisch advies

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om onszelf te kunnen verdedigen tegen eventuele juridische aanspraken en om juridisch advies in te winnen.

 1. Het debiteurenbeheer en de incasso van vorderingen ten aanzien van debiteuren

Wij verwerken de persoonsgegevens onder andere voor het (i) versturen van rekeningen, herinneringen en aanmaningen aan debiteuren om vorderingen te incasseren; (ii) uitvoeren van een telefoongesprek om de debiteur te herinneren aan een openstaande vordering en (iii) laten uitvoeren dan wel coördineren van een gerechtelijke incassoprocedure in voorkomende gevallen.

 

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze producten en/of diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de volgende situatie een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • ter verdediging tegen juridische aanspraken;
 • ten behoeve van algemeen klantcontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;

 • het uitvoeren van risicoanalyses om uw kredietwaardigheid te bepalen;
 • ter voorkoming en/of opsporing van

Tot slot kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

 1. indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen en maken wij gebruik van verzendingsbedrijven voor de bezorging van uw bestelling;
 2. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld een bureau of instantie om de

kredietwaardigheid van incasso’s te controleren en/of antifraudecontroles uit te oefenen;

 1. voor het verspreiden van marketingmateriaal kunnen we gebruikmaken van leveranciers op het gebied van communicatie en marketing-distributie;
 2. wij kunnen gebruik maken van een rechtsbijstandsverzekeraar, incassobureau of advocatenbureau voor het innen van een vordering op u of het oplossen van een geschil met u;
 3. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze softwaresystemen en onze website;
 4. wij kunnen gebruik maken van een externe server voor de opslag van uw persoonsgegevens, ten behoeve waarvan wij uw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken;
 5. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan onze verzekeraar ten behoeve van onze

Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie persoonsgegevens bij ons opvraagt in het kader van fraudeonderzoek. In dat geval kunnen wij wettelijk verplicht zijn deze persoonsgegevens aan de politie te verstrekken.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de vereisten zoals omschreven in de AVG.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.

 

Beveiliging van persoonsgegevens en bewaartermijn

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij


onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, dat onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls) en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact op met ons via info@flowergreens.com

 

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken dan wel om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij deze in ieder geval niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het innen van de vordering, het kunnen voldoen aan de door ons aan u afgegeven garanties en het kunnen afhandelen van geschillen die kunnen voortvloeien uit de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende afgegeven garanties.

Mocht er voor het verwerken van persoonsgegevens een (langere) wettelijke bewaartermijn gelden, dan wordt die termijn uiteraard aangehouden. Zo zijn wij wettelijk verplicht om gegevens uit de financiële administratie gedurende zeven jaar te bewaren. Tot slot geldt dat wij uw persoonsgegevens voor direct marketing bewaren totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

 

Uitoefening van uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.

Wilt u een beroep doen op een van uw rechten, dan kunt u uw verzoek daartoe sturen naar info@flowergreens.com . Om misbruik te voorkomen kunnen wij u, alvorens tot behandeling van uw verzoek over te gaan, verzoeken om uzelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer af. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01.02.2019. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te passen door middel van het wijzigen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.